COLLEGE HOCKEY (EUROPE & USA)

EUHL

The European University Hockey League (EUHL) is the first university league in ice hockey in Europe with10 participating teams from 4 countries: Slovakia, Czech republic, Austria and Poland. The EUHL was established in 2013 and it is managed by the EUHA (the European University Hockey Association) 

www.euhl.eu

NCAA

In the United States, college hockey refers to ice hockey played between colleges and universities with the competitive governance structure established by the National Collegiate Athletic Association (NCAA).
As of 2011 there are 58 teams in Division I men's ice hockey teams, and 73 teams in Division III men's ice hockey teams. There are also 34 Division I women's ice hockey teams and 52 Division III women's ice hockey teams.

ACHA

The American Collegiate Hockey Association (ACHA) is the national governing body of non-varsity college ice hockey in the United States. The organization provides structure, regulations, promotes the quality of play, sponsors National Awards and National Tournaments.

The ACHA currently has five divisions (three men's and two women's) with approximately 450 teams from across the United States. Teams offer no athletic scholarships and typically receive far less university funding.

The ACHA offers an opportunity for college hockey programs that struggle with large budgets and Title IX issues, as an alternative to the National Collegiate Athletic Association (NCAA) structure. There are also institutions such as the University of New Hampshire which field separate teams in both the NCAA and ACHA.

 

Rules & Registration:

Certifcation of NCAA Divisions I and II Amateurism Rules
... in any case do NOT ...

 • Contracts with a professional team (Division I);
 • Salary for participating in athletics (Division I);
 • Prize money above actual and necessary expenses (Division I);
 • Play with professionals (Division I);
 • Tryouts, practice or competition with a professional team (Div. I);
 • Benefits from an agent or prospective agent (Divisions I and II);
 • Agreement to be represented by an agent (Divisions I and II);
 • Organized-competition rule (Divisions I and II).

 

JUNIOR HOCKEY IN USA


Tier I - USHL

The United States Hockey League (USHL) is currently the only Tier I league in the country, it consists of teams in the central and Midwestern US. The USHL provides an alternative to Major Junior Hockey for kids who want to play in the NCAA. While playing in the USHL, all player expenses are paid for by the team; no membership or equipment fees are charged. Unlike Major Junior teams however, the pro drafting is significantly less and the free-college stipend does not exist. Tier I in the US is on par with Junior A in Canada, though the actual skill levels may vary by region. Quality of play in the USHL has improved to Junior A levels in the past 15 years, with about 10% of NHL players having played USHL in their career (compared with 40% who have played NCAA Division I hockey at some time). Between 80 and 90 percent of USHL players play NCAA hockey, as this is the main reason for playing Tier I instead of Major Junior in Canada.

Tier II - NAHL

Currently the North American Hockey League (NAHL) is the Tier II league in the United States. The NAHL is the largest junior hockey league in the US and consists teams spread across the Western two thirds of the United States with a significant concentration of teams in the central and southwestern parts of the United States. The NAHL, like the USHL, provides young players an alternative to Major Junior hockey, although the skill level is significantly lower than Major Junior hockey and typically filled with those who would not or did not make the roster of a Tier I team. While playing in the NAHL, all player expenses minus room and board are paid for by the team; this is similar to some of the lower Junior B teams in Canada.

Tier III

The United States currently has twelve Tier III leagues: the Atlantic Junior Hockey League, American West Hockey League, Eastern Junior Hockey League, North American 3 Hockey League, Minnesota Junior Hockey League, Northern Pacific Hockey League, Western States Hockey League, Eastern States Hockey League, Empire Junior Hockey League, Great Lakes Junior Hockey League, Metropolitan Junior Hockey League, and the Southeast Junior Hockey League. In addition to paying for room and board, players at the Tier III level pay a fee, commonly ranging from $4,000 to $6,500. This is for all accounts and purposes an amateur level, although some players go directly to NCAA Division I schools, most Tier III Junior A players are looking to increase their skills in hopes to move up to Tier I or II, other players go directly to NCAA Division III and ACHA schools. Prior to July 2011, USA Hockey, the sanctioning body for youth hockey in the US, split Tier III into Junior A and B divisions.

The General Data Protection Regulation (GDPR)

Slovak version:

PREHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

v súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb v informačných systémoch prevádzkovateľa podľa ustanovenia § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

Osobné údaje poskytované webovému portálu www.euhl.eu, ktoré identifikujú používateľa ako konkrétnu osobu, budú použité prevádzkovateľom Európska univerzitná hokejová asociácia, o.z., so sídlom Považská 35, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 42277167, zapísaným v Registri Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Číslo registrácie: VVS/1-900/90-40012-1(ďalej aj ako „prevádzkovateľ“ alebo tiež „Európska univerzitná hokejová asociácia, skrátene „EUHA“) výhradne len pre účel a na dobu, ku ktorému používateľ ako dotknutá osoba dal súhlas.

Prevádzkovateľ vo všeobecnosti spracúva osobné údaje dotknutých osôb:

 • za účelom splnenia si povinností vyplývajúcich z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo slovenských zákonov. V takýchto prípadoch Prevádzkovateľ nepotrebuje od dotknutej osoby súhlas so spracúvaním osobných údajov ( § 10 ods. 3 pís. b) Zákona – spracúvanie v tzv. predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou – reakcia na konkrétnu pracovnú ponuku).
 • na základe dobrovoľného súhlasu (napríklad ak dotknutá osoba poskytuje prevádzkovateľovi osobné údaje za účelom zaradenia do databázy možných uchádzačov o pracovnú pozíciu).

Informácie poskytované webovému portálu www.euhl.eu

Pri návšteve, používaní a práci na týchto stránkach, môže užívateľ dobrovoľne podať prevádzkovateľovi informácie, okrem iného elektronickou poštou (e-mailom), vyplnením a podaním elektronického formuláru/registrácie, alebo používaním portálu. Takto dobrovoľne podané informácie sú uložené v bezpečnom prostredí a budú použité výhradne pre interné účely prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ tretej strane neprenajme, nepredá ani si s treťou stranou nevymení osobné údaje užívateľov (t.j. údaje ako meno, adresu, telefónne číslo, e-mail atď., ktoré identifikujú užívateľa ako konkrétnu osobu) bez výslovného súhlasu užívateľa.

Ako dotknutá osoba pred tým ako dobrovoľne podáte prevádzkovateľovi informácie prehlasujete, že všetky vami uvedené osobné údaje sú pravdivé, presné, aktuálne a úplné a dávate (tam kde je to aplikovateľné) svoj dobrovoľný súhlas Európskej univerzitnej hokejovej asociácii na ich spracúvanie. V prípade, že osobné údaje zadávate s cieľom uchádzať sa o konkrétnu pracovnú pozíciu prevádzkovateľ nepotrebuje od dotknutej osoby súhlas so spracúvaním osobných údajov ( § 10 ods. 3 pís. b) Zákona – spracúvanie v tzv. predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou). Zároveň si skôr ako zadáte svoje osobné údaje do nášho systému, prečítajte prosím toto prehlásenie o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje, ktoré sú dotknutou osobou do systému o uchádzanie sa o zamestnanie vložené sú Prevádzkovateľom spracúvané v IS Personalistika a Mzdy a za účelom zaradenia do databázy uchádzačov o zamestnanie a výkonu náboru a výberu zamestnancov.

Údaje zadané uchádzačom o zamestnania do systému a/alebo uvedené v životopise a/alebo motivačnom liste sú  tzv. Zoznamom spracúvaných osobných údajov v zmysle § 15 ods. 1 pís. d) Zákona.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo poveriť spracúvaním údajov dotknutých osôb Sprostredkovateľov.

Prevádzkovateľ nezhromažďuje dáta osôb, ktoré navštívili tieto stránky  pre komerčné alebo obchodné účely.

Európska univerzitná hokejová asociácia vyhlasuje, že vaše osobné údaje spracúva v súlade so Zákonom, a to za použitia vhodných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení. V súlade so Zákonom môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté tretím stranám a  sprostredkovateľom, t.j. subjektom spolupracujúcim so Európskou univerzitnou hokejovou asociáciou, ktorými sú napríklad IT spoločnosti, podnikatelia poskytujúci činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, administratívne služby, počítačové služby a pod., pričom nemôže dôjsť k cezhraničnému prenosu Vašich osobných údajov.

Cookie

Používanie cookies je štandardná prax medzi internetovými stránkami. Väčšina internetových prehliadačov súbory cookie prijíma automaticky, ale obvykle môžete nastavením preferencií prehliadače súbory cookie odmietnuť alebo môžete selektívne prijímať iba niektoré z nich. Pokiaľ užívateľ príjem súborov cookie vypne, môže sa stať, že pre neho nebudú niektoré funkcie na týchto stránkach dostupné a niektoré webové stránky sa v takom prípade nemusia správne zobrazovať.

Práva dotknutej osoby

 1. Dotknuté osoby majú právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa:
  1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
  2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov          v informačnom systéme prevádzkovateľa v rozsahu: identifikačné údaje prevádzkovateľa, identifikačné údaje sprostredkovateľa, účel spracúvania osobných údajov, zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, iné doplňujúce informácie (napr. poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť osobné údaje, čas platnosti súhlasu, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, tretie strany, okruh príjemcov, formu zverejnenia, tretie krajiny) a postup spracúvania a vyhodnocovania operácií,
  3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
  4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné,
  7. doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
  8. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  9. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
 2. Práva dotknutých osôb podľa bodu 1 písm. e) a f) je možné obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona, alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
 3. Dotknuté osoby na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, majú právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov, vrátane ich poskytnutia tretím stranám na iné účely na aké boli pôvodne získané so súhlasom dotknutej osoby. Prevádzkovateľ posúdi vyššie uvedené námietky v súlade s aplikovateľným právom.
 4. Dotknuté osoby majú právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, kedykoľvek u prevádzkovateľa namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ne právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania osobných údajov. Dotknuté osoby majú právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti vyhovieť a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia budú mať zamestnanci prevádzkovateľa. O spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknuté osoby v lehote do 30 dní od prijatia žiadosti.
 5. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje právo:
  1. písomne, pričom z obsahu jej žiadosti musí vyplývať, že uplatňuje svoje právo; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom musí dotknutá osoba písomne doručiť prevádzkovateľovi najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
  2. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
  3. u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b).
  4. dotknutá osoba sa v prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou osobných údajov môže obrátiť na zodpovednú osobu na adrese: „data protection officier“dpo@euhl.eu
 6. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 7. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
 8. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť osoba blízka.
 9. Dotknuté osoby majú právo požiadať o preukázanie totožnosti osoby poverenej získavaním osobných údajov

Autorské práva

© Európska univerzitná hokejová asociácia, EUHA

Považská 35, Trenčín 911 01,
Slovenská republika

Prevádzkovateľ tejto stránky,Európska univerzitná hokejová asociácia, Vás týmto priam žiada o používanie tu zverejnených informácií. Bude nám cťou, keď si čokoľvek z našich myšlienok osvojíte, preberiete, zverejníte a naložíte s nimi, ako len uznáte za vhodné. Inak povedané, urobte s nimi, čo len chcete. Budeme len a len radi. Vôbec sa tomu nebránime, priam naopak.

Aby sme sa však nedostali do nepríjemností, buďme k sebe korektní a v prípade použitia informácií uveďte zdroj. Niektoré materiály na tomto webe totiž môžu byť chránené autorským právom a akékoľvek neoprávnené použitie týchto materiálov z tohto servera môže znamenať porušenie autorských práv.

Webové stránky sú vytvárané v maximálne možnej miere podľa aktuálnych štandardov. Európska univerzitná hokejová asociácianepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah web serverov tretích strán, na ktoré existujú prepojenia z tohto webu. Správca tiež nie je v žiadnom prípade zodpovedný za žiadne priame alebo nepriame škody spôsobené poskytnutím či neposkytnutím informácií a služieb na tomto web serveri.